Socialrätt

Vi har en mångårig erfarenhet av att arbeta med social- och förvaltningsrättsliga ärenden. Är det så att du eller något av dina barn är föremål för tvångsvård enligt LVU, LVM, LPT, LRV har du rätt till ett offentligt biträde. Vi erbjuder även hjälp om det handlar om mål inom LSS.

* LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

* LVM – Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

* LPT – Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

* LRV – Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

* LSS – Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du kan välja att anlita oss som ditt eller ditt barns offentliga biträde, så hjälper vi till med processerna, går igenom utredningar samt att vi för din talan i domstolen.

Socialrätten handlar bland annat om en enskild persons rätt till bistånd och försörjning, om barn och ungdomars rättigheter, om föräldrars rättsställning i förhållande till barnen, men också om äldres, sjukas och funktionshindrades rättigheter.

Vi kan även hjälpa dig med dessa social- och förvaltningsrättsliga områden:

* Socialbidrag

* Socialförsäkring

* Sjukpenning

* Föräldrapenning

* Underhållsstöd

Hos oss finns det kunskaper och erfarenheter av socialrätt och biståndsinsatser som framgår av Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstlagen utgör grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige och lagen ska utgöra en försäkring åt den som inte själv kan tillgodose sina behov. När du är vår klient så garanterar vi dig den bästa rådgivningen samt det bästa biträdet inom olika frågor.

Det finns många frågor som kan uppkomma för dig om vilka sociala rättigheter du har enligt socialtjänstlagen och annan sociallagstiftning. Vi kan hjälpa dig att reda ut olika begrepp samt klargöra på vilket sätt du kan gå till väga för att hävda dina rättigheter.

I socialförsäkringsärenden är det alltid staten som är motpart. När det gäller socialförsäkringsrätten, så finns det regler och bestämmelser som rör sjukpenning och sjukersättning, rör livränta (arbetsskador), handikappersättning och föräldrapenning med mera. Är det till exempel så att du har fått avslag på en ansökan om sjukersättning eller sjukpenning från Försäkringskassan och inte vet hur du ska begära omprövning så kan vi hjälpa dig. Vi hjälper även dig som vill överklaga.

Observera att du inte kan få rättsskydd i socialförsäkringsärenden. Rättshjälp beviljas endast i sällsynta undantagsfall

Inom socialrätt är ärenden rörande tvångsvård även vanligt. Det är en jobbig process för de inblandade och med vår hjälp kan det bli något lättare. Vi är engagerade och specialiserade i dessa frågor och har dessutom gedigen erfarenhet av att arbeta med ärenden som rör socialrätt och förvaltningsrätt. Patienter som vårdas med stöd av de psykiatriska tvångsvårdslagarna, LPT och LRV, har rätt till ett offentligt biträde, så även tvångsvård LVM som gäller lag om vård av missbrukare. I LVU-mål är den unge alltid part och har talerätt. Om man är under 18 år kan man inte föra sin talan

själv (man saknar processbehörighet). Enligt rättshjälpslagen skall offentligt biträde beviljas den som åtgärden avser.

Svensk lagstiftning ger i vissa fall socialnämnden och läkare rätt att vårda och behandla människor med ett visst tvång, därav namnet tvångsvård. Syftet med detta är att minimera risken för att någon far illa eller att de skadar sig själva. Det kan då bli fråga om vård av unga, (LVU), vård av missbrukare, (LVM), psykiatrisk tvångsvård, (LPT), och rättspsykiatrisk vård, på grund av brott, (LRV).

Den som blir föremål för tvångsvård har rätt att begära den advokat han eller hon önskar. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärenden om tvångsvård och har stor erfarenhet på området.

socialrätt

LVU

Socialtjänsten kan under vissa förhållanden ha rätten att omedelbart omhänderta barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Om detta sker så är det ett första steg i en lång process som kan leda till tvångsvård av barnet. Barn upp till 20 år kan omhändertas enligt LVU.

Vård enligt LVU innebär ofta att barnet placeras i ett familjehem eller på ett behandlingshem för ungdomar.

Ärenden som rör LVU ger vardera föräldern rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist) som tillvaratar förälderns rätt. Även barnet/den unge har rätt till ett offentligt biträde. Om barnet är under 15 år gammal är det offentliga biträdet även ställföreträdare för barnet och ska då ta egen ställning till vad som är bäst för barnet.

LVM

Socialtjänsten kan under vissa förhållanden ha rätt till att omedelbart omhänderta någon som riskerar att allvarligt skadas av ett pågående missbruk av alkohol eller droger. Lagen som tillämpas är vård av missbrukare (LVM). Efter det sker en process som kan leda till tvångsvård. Vård enligt LVM innebär ofta att den berörda personen placeras på ett behandlingshem under en period.

Ärenden som rör LVM ger personen i fråga rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist) som tillvaratar ens rätt. Personen har rätt att begära den advokat som önskas.

LPT

Det är inte ovanligt att det är en hel del människor någon gång drabbas av psykisk ohälsa. En del lever med detta ständigt och har kanske en psykisk sjukdom. Personer som har det, mottar ofta psykiatrisk vård.

Det kan vara så att en läkare beslutar om att en person ska erhålla psykiatrisk vård som är förknippad med någon form av tvång (tvångsvård). Då tillämpas lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Det gäller att personen i fråga uppfyller vissa kriterier.

Psykiatrisk tvångsvård innebär ofta att man måste få vård på antingen en psykiatrisk avdelning, då är det sluten psykiatrisk tvångsvård. Det kan även innebära öppen psykiatrisk tvångsvård.

Ett avgörande kriterium för att tvångsvård ska få beslutas är att patienten inte samtycker till den vård som läkaren anses behövlig, eller att patientens samtycke inte kan garantera nödvändig vård.

Ärenden som rör LPT ger patienten rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist) som tillvaratar ens rätt. Patienten har rätt att begära den advokat som önskas.

LRV

Är det så att en person döms för ett visst brott och anses vara psykiskt sjuk kan han eller hon dömas till rättspsykiatrisk vård i stället för fängelse. Det innebär att denna person ska erhålla psykiatrisk vård som är förenad med tvång. Det är då lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) tillämpas. Denna vård kan ske på sluten rättspsykiatrisk tvångsvård eller genom att man måste iaktta särskilda villkor för den psykiatriska vården (öppen rättspsykiatrisk tvångsvård).

Var sjätte månad omprövas frågan om den rättspsykiatriska vården ska fortsätta eller upphöra.

Ärenden som rör LRV ger patienten rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist) som tillvaratar ens rätt. Patienten har rätt att begära den advokat som önskas.

Kontakta oss

Om du behöver hjälp med socialrätt och förvaltningsrätt så är du välkommen att kontakta oss. Vi kan företräda dig om du har råkat ut för tvångsvård eller om du har behov av juridisk hjälp på annat sätt som rör socialrätt och förvaltningsrätt.